Ochrona danych osobowych

Z zadowoleniem przyjmujemy Państwa zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoką wartość dla zarządu Strategix CFT GmbH. Korzystanie z witryn internetowych Strategix CFT GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w przypadku, gdy osoba zainteresowana chce skorzystać z specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej witryny internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby zainteresowanej, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w Strategix CFT GmbH. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma chce poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez nas. Ponadto osoby zainteresowane są informowane przez niniejszą politykę prywatności o przysługujących im prawach.

Strategix CFT GmbH, będąca odpowiedzialna za przetwarzanie, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najbardziej kompleksowej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych oparte na sieci internetowej mogą w zasadzie mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona nie może być gwarantowana. Z tego powodu każda osoba zainteresowana ma możliwość przekazywania danych osobowych również za pomocą innych środków, na przykład telefonicznie, do nas.

Oto tłumaczenie tekstu na język polski:

1. OCHRONA DANYCH NA WZROK

OGÓLNE UWAGI

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie informacje, dzięki którym można zidentyfikować osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności, która została wymieniona poniżej tego tekstu.

ZBIERANIE DANYCH NA TEJ STRONIE

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZBIERANIE DANYCH NA TEJ STRONIE?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji “Informacje o miejscu odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

JAK ZBIERAMY TWOJE DANE?

Twoje dane są zbierane poprzez przekazanie ich nam. Może to obejmować dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Państwa zgody podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzenia strony). Te dane są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE TWOICH DANYCH?

Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo żądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo w określonych okolicznościach żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony danych oraz w przypadku dodatkowych pytań w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

NARZĘDZIA ANALIZY I NARZĘDZIA POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, twoje zachowanie w sieci może być poddane analizie statystycznej. Dzieje się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdują się w niniejszej polityce prywatności.

2. HOSTOWANIE

MITTWALD

Nasza strona internetowa jest hostowana przez Mittwald. Usługodawcą jest Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (dalej: Mittwald).

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Korzystanie z usług Mittwald odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Posiadamy uzasadniony interes w zapewnieniu jak najbardziej niezawodnej prezentacji naszej strony internetowej. Jeśli została udzielona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

PRZETWARZANIE DANYCH NA ZLECENIE

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie (AVV) z powyższym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która zapewnia, że dostawca ten przetwarza dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i zgodnie z RODO.

3. OGÓLNE INFORMACJE I INFORMACJE O PRZEPISACH

OCHRONA DANYCH

Operatorzy tej strony traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, dzięki którym można zidentyfikować osobę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może być narażone na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

INFORMACJE O ODPOWIEDZIALNEJ STREFIE

Odpowiedzialnym podmiotem za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Strategix CFT GmbH

Garather Schlossallee 19

40595 Düsseldorf

Niemcy

Telefon: +49(211)758474 0

E-mail: contact@strategix.de

Odpowiedzialną osobą jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie określono okresu przechowywania danych, Twoje dane osobowe pozostają w naszej posiadłości do czasu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz uzasadnione żądanie usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie uzasadnione podstawy przechowywania Twoich danych osobowych (np. terminy przechowywania wymagane przez przepisy podatkowe lub handlowe); w ostatnim przypadku następuje usunięcie po ustaniu tych przyczyn.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PODSTAW PRAWNYCH PRZETWARZANIA DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem identyfikacji urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do przeprowadzenia działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W poniższych akapitach niniejszej polityki prywatności informujemy o odpowiednich podstawach prawnych stosowanych w poszczególnych przypadkach.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych.

Strategix CFT GmbH

Jan Hanussek

Garather Schlossallee 19

40595 Düsseldorf

Niemcy

Telefon: +49(211)758474 0

E-mail: contact@strategix.de

UWAGA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA DANYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I INNYCH KRAJÓW TRZECICH

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach trzecich, w których ochrona danych osobowych nie jest zapewniona na takim samym poziomie jak w Unii Europejskiej. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i przetwarzane tam. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować takiego samego poziomu ochrony danych, jak w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępniania organom bezpieczeństwa danych osobowych, bez możliwości skierowania przeciwko temu roszczeń sądowych. Nie można wykluczyć, że amerykańskie organy (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i przechowują Twoje dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania przetwarzania.

ODWOŁANIE TWOJEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną już zgodę. Legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody nie jest przez to naruszona.

PRAWO SPRZECIWU PRZECIWKO ZBIERANIU DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ORAZ PRZECIWKO BEZPOŚREDNIEJ REKLAMIE (ART. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIAĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZE WZGLĘDU NA TWOJĄ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA DLA PRZETWARZANIA ZOSTAŁA OKREŚLONA W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZAPROTESTUJESZ, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DOTKNIĘTYCH TYM DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE MOŻEMY UDOWODNIĆ WAŻNE, WAŻNE PRZYCZYNY PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKORZYSTANIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIAĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, JEŚLI JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŻELI SIĘ SPRAWDZASZ, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

PRAWO DO SKŁADANIA SKARG DO UPRAWNIONEGO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszeń RODO osoby dotknięte mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do skargi istnieje niezależnie od innych środków odwoławczych administracyjnych lub sądowych.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie używanym i czytelnym maszynowo, zarówno dla siebie, jak i dla innego administratora danych. Jeśli żądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

SSL- ORAZ SZYFROWANIE TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i ochrony poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

INFORMACJE, USUWANIE I KOREKTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz zawsze prawo do bezpłatnych informacji na temat Twoich przechowywanych danych osobowych, ich źródła i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do poprawiania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania takich informacji oraz w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. W trakcie weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/następuje bezprawnie, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli wniesiesz sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi nastąpić wyważenie Twoich interesów i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, te dane mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. ZBIERANIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

ZGODA ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIE BORLABS

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody firmy Borlabs Cookie do uzyskiwania zgody na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na wykorzystanie określonych technologii i dokumentowanie tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej: Borlabs).

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest zapisywany w Twojej przeglądarce, w którym przechowywane są udzielone przez Ciebie zgody lub wycofanie tych zgód. Dane te nie są przekazywane dostawcy Borlabs Cookie.

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, samodzielnie usuniesz plik Borlabs-Cookie lub cel przechowywania danych przestanie istnieć. Obowiązujące terminy przechowywania określone przepisami prawa pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdziesz pod adresem: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Zastosowanie technologii zgody Borlabs-Cookie służy uzyskaniu wymaganych przepisami prawa zgód na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przesyła automatycznie. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

System operacyjny

URL odsyłający

Nazwa hosta komputera żądającego

Czas żądania serwera

Adres IP

Nie następuje łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Zebranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie poprawnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną zapisane u nas w celu obsługi zapytania i w przypadku pytań dodatkowych. Te dane nie są udostępniane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wyrażona; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa – pozostają nienaruszone.

ZAPYTANIE PRZEZ E-MAIL, TELEFON LUB TELEFAX

Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, twoje zapytanie wraz z wszelkimi związkiem z nimi danymi osobowymi (imię, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia twojej sprawy. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli twoje zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym rozpatrzeniu skierowanych do nas pytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Przesłane nam przez ciebie dane kontaktowe pozostaną w naszym posiadaniu do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu rozpatrywania twojej sprawy). Obowiązujące przepisy prawa – w szczególności obowiązujące okresy przechowywania – pozostają w mocy.

5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowania użytkowników strony. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak liczba odsłon, czas przebywania, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Te informacje są łączone w identyfikator użytkownika (User-ID) i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej.

Google Analytics używa technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski urządzenia). Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej zbierane przez Google są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego narzędzia analizy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy. Jeśli zostało to odpowiednio wymagane, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

ANONIMIZACJA ADRESU IP

Na tej stronie internetowej włączona jest funkcja anonimizacji adresu IP. W wyniku tego adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących Twojej wizyty przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarkową dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat korzystania z danych użytkowników w Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

GOOGLE WEB FONTS

Ta strona korzysta z tzw. Web Fonts udostępnianych przez firmę Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas ładowania strony, Twoja przeglądarka pobiera wymagane Web Fonts do swojej pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, którą używasz, musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację o tym, że ta strona została odwiedzona za pomocą Twojego adresu IP. Użycie Google Web Fonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jednolitym wyświetlaniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego komputera.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

FONT AWESOME

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek i symboli. Dostawcą jest Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Podczas ładowania strony Twoja przeglądarka pobiera niezbędne czcionki do swojej pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty, czcionki i symbole. W tym celu przeglądarka, którą używasz, musi nawiązać połączenie z serwerami Font Awesome. W ten sposób Font Awesome uzyskuje informację o tym, że ta strona została odwiedzona za pomocą Twojego adresu IP. Użycie Font Awesome odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Posiadamy uzasadniony interes w jednolitym wyświetlaniu kroju pisma na naszej stronie internetowej. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego komputera.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

GOOGLE MAPS

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest przechowywanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Google Maps jest aktywny, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas korzystania z Google Maps Twoja przeglądarka pobiera niezbędne Web Fonts do swojej pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego odnalezienia przez nas miejsc wskazanych na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7. WŁASNE USŁUGI

OBCHODZENIE SIĘ Z DANYMI APLIKANTÓW

Oferujemy możliwość składania u nas aplikacji o pracę (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną lub za pomocą formularza aplikacyjnego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych zbieranych w ramach procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych oraz wszelkimi innymi przepisami prawnymi, a Państwa dane są traktowane jako ściśle poufne.

ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

Jeśli przesłali nam Państwo aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów rekrutacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest w tym przypadku § 26 BDSG zgodnie z niemieckim prawem (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólna przedumowa umowy) i – jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Państwa dane osobowe są udostępniane wewnątrz naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa aplikacji.

Jeśli aplikacja jest udana, przesłane przez Państwa dane są przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jeśli nie możemy Państwu zaoferować pracy, odrzucą Państwo naszą ofertę pracy lub wycofają Państwo swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo przechowywania danych przekazanych przez Państwa na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (odrzucenie lub wycofanie aplikacji). Następnie dane są usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacyjne są niszczone. Przechowywanie służy w szczególności celom dowodowym w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu grożącego lub toczącego się sporu sądowego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie istnieć.

Dłuższe przechowywanie danych może również mieć miejsce, jeśli udzielili Państwo odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli prawnie obowiązujące obowiązki przechowywania danych stanowią przeszkodę w ich usunięciu.